• Saint Patrick's Catholic Church
  P.O. BOX # 49, 500 South Main Street, Shamrock, Texas 79079.
  Back
  Forward
  Pause
  Caption
  3 FADE
  Saint Patrick's Catholic Church P.O. BOX # 49, 500 South Main Street, Shamrock, Texas 79079.